Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja v internetovom obchode www.kresky.sk

1. Uvedené Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a kupujúceho, pri uzatváraní kúpnej zmluvy v internetovom obchode www.kresky.sk.

 

2. Stranou predávajúcou je spoločnosť:

Kresky s.r.o.

so sídlom: Ferienčíkova 16, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, odd. Sro, vl.č.36607/P

IČO: 51771799, DIČ: 2120794038, IČ DPH: SK2120794038

e-mail: ahoj@kresky.sk

telefón: +421 (0)2  210 20 597

(ďalej len „Predávajúci“)

 

3. Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie zákazník, ktorý nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu www.kresky.sk (ďalej jen „Kupujúcí“). Spotrebiteľom pre účel týchto VOP  sa rozumie Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou v tomto zmluvnom vzťahu a nekoná v rámci svojich obchodných alebo živnostenských aktivít. Osoby, ktoré nespadajú do tohto rámca sú považované za právnické. 

Kupujúcim sa stáva aj tretia osoba, ktorú Kupujúci v objednávke určí a splnomocní na prevzatie objednaného tovaru. Uvedením údajov o tretej osobe v objednávke Kupujúci potvrdzuje, že tak robí len so súhlasom tretej osoby, ktorá je oboznámená s týmito VOP.

 

4. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávku v internetovom obchode www.kresky.sk je možné zrealizovať bez registrácie alebo prostredníctvom vytvorenia zákazníckeho účtu  a registráciou Kupujúceho. Registráciou získava Kupujúci prehľad o stave všetkých svojich objednávok a je pravidelne informovaný prostredníctvom emailov o akciách a novinkách.

Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP a Reklamačným poriadkom a stlačením tlačidla „OBJEDNÁVKA" Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že odoslanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť za tovar (objednávka s povinnosťou platby). Bezprostredne po prijatí objednávky v systéme internetového obchodu prichádza Kupujúcemu na email zadaný v objednávke potvrdenie objednávky – sumarizácia objednaného tovaru, cena za dopravu a celková suma objednávky. Týmto je kúpna zmluva uzatvorená (ďalej len „Zmluva“). Následne dostáva prostredníctvom emailu ďalšie informácie o stave vybavovania objednávky a informáciu o jej odoslaní.

U objednávok, ktoré neobsahujú správne telefónne číslo či identifikačné údaje, prípadne neúplné si Predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť takéto objednávky, prípadne ponechať tieto objednávky bez odpovede Kupujúcemu. Predávajúci môže tiež odmietnuť objednávky, ktoré Kupujúci zasiela duplicitne, opätovne neuhradí zálohu a iné. 

Objednávky sú vybavované v pracovných dňoch.

 

5. Zrušenie objednávky zo strany Predávajúceho

Ak si Kupujúci želá objednávku, u ktorej ešte nebol tovar expedovaný zrušiť, môže tak urobiť kedykoľvek emailom alebo telefonicky pred expedíciou tovaru, najneskôr však do 24 hodín od prijatia objednávky Predávajúcim. Zrušenie objednávky je Kupujúcemu následne potvrdené emailom.

Zrušenie objednávky zo strany Predávajúceho je možné v prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu, že sa už nevyrába, z dôvodu jeho stiahnutia z ponuky, alebo ak sa zmenila cena objednaného tovaru. Zrušenie objednávky zo strany Predávajúceho je Kupujúcemu potvrdené emailom. V prípade, že Kupujúci za objednaný tovar zaplatil a objednávka je zo strany Predávajúceho zrušená, kúpna cena je Kupujúcemu bezodkladne vrátená na bankový účet, z ktorého bola poukázaná, ak sa s Kupujúci s Predávajúcim písomne nedohodne inak.

Ďalej môže Predávajúci zrušiť objednávku Kupujúceho, pokiaľ Kupujúci neuhradí kúpnu cenu v stanovenom termíne.

 

6. Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou odlišnou od Kupujúceho. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Kupujúci alebo ním poverená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru. V prípade, ak bol tovar objednaný v jednej objednávke, ale dodaný oddelene sa za deň prevzatia tovaru považuje deň prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Kupujúci zašle odstúpenie od Zmluvy Predávajúcemu písomne (poštou či emailom) na adresu uvedenú v článku 2 týchto VOP. Kupujúci môže k odstúpeniu od Zmluvy vzorový formulár uvedený nižšie, čo však nie je podmienkou.

Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo Predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od Zmluvy poskytnúť o tom Kupujúcemu potvrdenie.

Kupujúci je povinný zaslať tovar Predávajúcemu späť, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú ak bol tovar odovzdaný najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade zasielania tovar odporúčame zaslať ako doporučenú poistenú zásielku, pretože nezodpovedáme za prípadnú stratu a poškodenie pri vrátení tovaru. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu a kópiu o doručení tovaru vystavené dopravcom. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci, rovnako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť doručený kompletný, nepoškodený, nepoužívaný, pokiaľ možno v pôvodnom obale. V opačnom prípade Kupujúci zodpovedá za adekvátne zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec bežného zaobchádzania, ktoré je nevyhnutné na zistenie či Kupujúcemu zakúpený tovar vyhovuje – zistenie jeho vlastností, vhodnosti a funkčnosti. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, vráti Kupujúcemu všetky prijaté platby na bankový účet určený Kupujúcim. Kupujúcemu sú vrátené náklady na dodanie tovaru len vo výške najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy neoprávnene, tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho. Kúpnu cenu nie je Predávajúci Kupujúcemu povinný vrátiť predtým, než je tovar Predávajúcemu doručený alebo pokiaľ Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, preto odporúčame zaslať alebo doručiť vrátený tovar bez zbytočného odkladu.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Kresky s.r.o.

Ferienčíkova 16

811 08 Bratislava

Slovenská republika

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar č.: ..............   

Dátum objednania/dátum prijatia tovaru ..............   

Meno a priezvisko spotrebiteľa ..............   

Adresa spotrebiteľa ..............   

Peniaze prosím poukázať na účet:..................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............   

Dátum ..............   

 

7. Dodacie a platobné podmienky:

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar v čo najkratšom možnom čase. Väčšina objednaného tovaru je skladom a objednávka je expedovaná do 24 hodín od jej prijatia. V prípade, ak je tovar vypredaný alebo nedostupný a Predávajúci vie predbežne potvrdiť termín dodania, Kupujúci má možnosť rozhodnúť sa, či si ponechá objednávku na dodanie po naskladnení alebo ju zruší. V prípade rozdelenia objednávky na viac zásielok sa hradí poštovné za každú zásielku zvlášť. Očakávaný tovar je tovar bezprostredne pred naskladnením a Predávajúci potvrdí Kupujúcemu dátum naskladnenia, resp. dátum odoslania objednávky. V prípade ak Kupujúci potrebuje tovar k určitému dátumu odporúčame uviesť toto v komentári v objednávke. Objednaný tovar je Kupujúcemu dodaný s faktúrou – daňovým dokladom, ktorá je zároveň záručným a dodacím listom.

Predávajúci nezodpovedá:

 • za oneskorené dodanie tovaru prepravnou spoločnosťou;
 • za poškodenie zásielky prepravnou spoločnosťou;
 • za oneskorené vybavenie a dodanie objednávky zapríčinené uvedením chybných údajov (email, telefón a adresa Kupujúceho).

Tovar s platbou prevodom na účet Predávajúceho vopred sa expeduje až po prijatí platby na účet Predávajúceho.

Ak platba nie je prijatá do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky a Predávajúci sa s Kupujúcim nedohodne písomne inak, je objednávka automaticky zrušená a tovar vrátený do ďalšieho predaja.

 

8. Cena tovaru

Ceny sú uvedené vrátane DPH a sú platné v čase objednania tovaru. Kupujúcemu sú potvrdené v okamihu prijatia objednávky. Ceny tovaru nezahŕňajú platby za doručenie tovaru ani za dodatočné služby. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade chybného uvedenia na stránke internetového obchodu, alebo v prípade, že sa cena zmenila na strane výrobcu alebo dodávateľa. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena potvrdená Kupujúcemu, Predávajúci o tom bezodkladne informuje Kupujúceho. V tomto prípade majú obe zmluvní strany právo objednávku zrušiť podľa článku 3 týchto VOP.

 

9. Doručenie a platby:

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom stranami v Objednávke. Tovar doručuje Predávajúci Kupujúcemu výhradne v rámci územia Slovenskej republiky prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretích subjektov.

Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej v Objednávke, a ak taká nie je, v lehote 14 dní od prijatia Objednávky. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ Zmluva neustanovuje inak (ďalej len „Dodacia lehota“).

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého Objednávka bola Predávajúcim potvrdená v súlade s podmienkami týchto VOP, zaplatiť Predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu, a to jedným z nasledovných spôsobov

 • platba platobnou kartou;
 • platba prevodom na účet Predávajúceho vopred;
 • dobierka

 

10. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Predávajúci si vyhradzuje vlastníctvo k predávanému tovaru až do úplného zaplatenia fakturovanej čiastky kúpnej ceny zo strany Kupujúceho. Vyššie uvedené právo Predávajúceho môže byť prevedené na tretie strany. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar riadne a včas neprevezme.

 

11. Záruka a reklamácie tovaru

Záruku na tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä, nie však výlučne, podľa ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nikdy nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je v rámci informácie o príslušnom tovare na internetovej stránke Predávajúceho  alebo v príslušnom záručnom liste k tovaru uvedené inak, platí pre Kupujúceho záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcemu.

Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho, a ak vada alebo poškodenie tovaru vzniklo najmä: preukázateľne nesprávnym používaním tovaru v rozpore s návodom na používanie tovaru alebo iným nesprávnym používaním zo strany Kupujúceho resp. tretej osoby, ktorá tovar užívala, alebo na základe mechanického poškodenia tovaru, v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty, pri živelných katastrofách a/alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci a pod.

Práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou Predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť týchto VOP.

 

12. Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 

13. Záverečné ustanovenia

Kresky s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek zmena nadobúda účinnosť dňom jej publikovania na stránke www.kresky.sk

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené v zmluve a/alebo týchto VOP sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 8. 2019.

 

AUTORSKÉ PRÁVA

Kresky, s.r.o.

Všetky práva vyhradené.

Materiály publikované spoločnosťou Kresky s.r.o. v internetovom obchode www.kresky.sk sú chránené autorským zákonom. Informácie a vyobrazenia uvedené na stránke môžu byť tiež ďalej chránené právami dotknutých osôb. Akákoľvek časť stránky www.kresky.sk, tj. popisy produktov, fotografie, vyobrazenia, informácie, rozdelenie kategórií a parametrov nesmú byť akýmkoľvek spôsobom napodobnené, alebo skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Kresky s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 
 
--------
Univerzálne obchodné podmienky pre e-shop platné od 1.1.2018 podľa nového občianskeho zákonníka. Stiahnite si tento vzor univerzálnych obchodných podmienok a upravte si ich podľa vašich predstáv. Obchodné podmienky sú nutnou súčasťou internetového obchodu. Shoptet neručí za aktuálnosť vzorových podmienok k dátumu ich stiahnutie.
 

Vzorové obchodné podmienky vrátane pokynov k ich úprave na stiahnutie tu: https://www.shoptet.sk/univerzalne-obchodne-podmienky-pre-eshop/

  

I. Základní ustanovení

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané:

(meno a priezvisko/názov)

IČ:

DIČ:

so sídlom:

zapísanej u ….. súdu, oddiel…., vložka…..

kontaktní údaje:

email

telefón

www

(ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „kupujúci“) prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetové adrese….. (ďalej je „internetový obchod“).

3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v katalógu internetového obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.

3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

III. Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Kupujúci vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovom obchode,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

3. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.

4. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo……. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.

5. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámení o prijatí objednávky je doručené na emailovú adresu kupujúceho. / Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením objednávky predávajúcim na emailovú adresu kupujúceho.

6. V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením kupujúceho o prijatí tejto ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

7. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, pokým nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

8. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV. Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.

2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

V. Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č….., vedený u…..
 • bezhotovostne platobnou kartou
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány….,
 • dobierkou v hotovosti pri prevzatí tovaru,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na prevádzke,
 • v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere na výdajni zásielok…...

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

3. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do …. dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

4. V prípade platby prostredníctvom platobnou brány postupuje kupujúci podľa pokynov príslušného poskytovateľa elektronických platieb.

5. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho.

6. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

7. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online, v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

8. Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke
 • prostredníctvom výdajne zásielok na adresu výdajne, ktorú kupujúci určil,
 • osobným odberom v prevádzkarni predávajúceho.

9. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva v priebehu objednávania tovaru.

10. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

11. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

12. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

13. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho./Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

14. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

 VI. Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci, ktorý uzavrel kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu.

2. Lehota pre odstúpenie od zmluvy predstavuje 14 dní

 • odo dňa prevzatia tovaru,
 • odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí
 • odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru, ak je predmetom zmluvy pravidelná opakovaná dodávka tovaru.

3. Kupujúci nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:

 • o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty pre odstúpenie od zmluvy a predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výkyvoch finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy,
 • o dodaní alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výkyvoch trhu nezávislých na vôli predávajúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho,
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom,
 • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodov ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • o dodávke zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ak sú predávané v ochrannom obale a kupujúci tento obal rozbalil,
 • o dodávke novín, periodík alebo časopisov s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaji kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • o dodávke elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil , že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
 • v ďalších prípadoch uvedených v § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení nehorších predpisov.

4. Pre dodržanie lehoty pre odstúpenie od zmluvy musí kupujúci odoslať prehlásenie o odstúpení v lehote pre odstúpenie od zmluvy.

5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár k odstúpeniu od zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.

6. Kupujúci, ktorý odstúpil od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovnou cestou.

7. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní od odstúpenie od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

8. Ak kupujúci zvolil iný než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebený a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámení o odstúpenie od kúpnej zmluvy všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, poprípade spôsobom určeným kupujúcim.

VII. Práva z vadného plnenia

1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovaru pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy predávajúcim vykonanej,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti a
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsať štyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovení sa nepoužije u tovaru predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

3. V prípade výskytu vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:

 • ak ide o vadu, ktorú je možné odstrániť:
  • bezplatné odstránenie vady tovaru,
  • výmenu tovaru za nový tovar,
 • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť:
  • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
  • odstúpiť od zmluvy.

4. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,

 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.

5. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne i v sídle alebo mieste podnikania. Spotrebiteľ môže reklamáciu uplatniť aj u osoby určenej predávajúcim. Ak reklamáciu spotrebiteľa vybavuje osoba určená predávajúcim, táto môže reklamáciu vybaviť iba odovzdaním opraveného tovaru, inak reklamáciu postúpi na vybavenie predávajúcemu. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach vyplývajúcich z vadného plnenia. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z práv vyplývajúcich mu z vadného plnenia si uplatňuje, je Predávajúci alebo ním poverený pracovník alebo určená osoba povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamách, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. . Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vrátane odstránenia vady musí vybaviť ihneď, pričom v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje moment, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z vadného plnenia) predávajúcemu.

7. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

9. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov vzniknutých v súvislosti s uplatnením reklamácie. Toto právo môže kupujúci u predávajúceho uplatniť v lehote do jedného mesiaca po uplynutí záručnej doby.

10. Voľbu spôsobu reklamácie a jej vybavenia, ak je viacero možností, má kupujúci.

11. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia § 499 až 510, § 596 až 600 a § 619 až 627 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

12. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

VIII. Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX. Mimosúdne riešenie sporov

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

4. Predávajúci je oprávnený k predaji tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

X. Záverečné ustanovenia

1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

5. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

7. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom