Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky predaja v internetovom obchode www.kresky.sk

1. Uvedené Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, predávajúceho a kupujúceho, pri uzatváraní kúpnej zmluvy v internetovom obchode www.kresky.sk.

 

2. Stranou predávajúcou je spoločnosť:

Kresky s.r.o.

so sídlom: Ferienčíkova 16, 811 08 Bratislava, Slovenská republika

zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, odd. Sro, vl.č.36607/P

IČO: 51771799, DIČ: 2120794038, IČ DPH: SK2120794038

e-mail: ahoj@kresky.sk

telefón: +421 (0)2  210 20 597

(ďalej len „Predávajúci“)

 

3. Kupujúci

Kupujúcim sa rozumie zákazník, ktorý nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu www.kresky.sk (ďalej jen „Kupujúcí“). Spotrebiteľom pre účel týchto VOP  sa rozumie Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou v tomto zmluvnom vzťahu a nekoná v rámci svojich obchodných alebo živnostenských aktivít. Osoby, ktoré nespadajú do tohto rámca sú považované za právnické. 

Kupujúcim sa stáva aj tretia osoba, ktorú Kupujúci v objednávke určí a splnomocní na prevzatie objednaného tovaru. Uvedením údajov o tretej osobe v objednávke Kupujúci potvrdzuje, že tak robí len so súhlasom tretej osoby, ktorá je oboznámená s týmito VOP.

 

4. Objednávka tovaru a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávku v internetovom obchode www.kresky.sk je možné zrealizovať bez registrácie alebo prostredníctvom vytvorenia zákazníckeho účtu  a registráciou Kupujúceho. Registráciou získava Kupujúci prehľad o stave všetkých svojich objednávok a je pravidelne informovaný prostredníctvom emailov o akciách a novinkách.

Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s VOP a Reklamačným poriadkom a stlačením tlačidla „OBJEDNÁVKA" Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že odoslanie objednávky zahŕňa povinnosť zaplatiť za tovar (objednávka s povinnosťou platby). Bezprostredne po prijatí objednávky v systéme internetového obchodu prichádza Kupujúcemu na email zadaný v objednávke potvrdenie objednávky – sumarizácia objednaného tovaru, cena za dopravu a celková suma objednávky. Týmto je kúpna zmluva uzatvorená (ďalej len „Zmluva“). Následne dostáva prostredníctvom emailu ďalšie informácie o stave vybavovania objednávky a informáciu o jej odoslaní.

U objednávok, ktoré neobsahujú správne telefónne číslo či identifikačné údaje, prípadne neúplné si Predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť takéto objednávky, prípadne ponechať tieto objednávky bez odpovede Kupujúcemu. Predávajúci môže tiež odmietnuť objednávky, ktoré Kupujúci zasiela duplicitne, opätovne neuhradí zálohu a iné. 

Objednávky sú vybavované v pracovných dňoch.

 

5. Zrušenie objednávky zo strany Predávajúceho

Ak si Kupujúci želá objednávku, u ktorej ešte nebol tovar expedovaný zrušiť, môže tak urobiť kedykoľvek emailom alebo telefonicky pred expedíciou tovaru, najneskôr však do 24 hodín od prijatia objednávky Predávajúcim. Zrušenie objednávky je Kupujúcemu následne potvrdené emailom.

Zrušenie objednávky zo strany Predávajúceho je možné v prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať z dôvodu, že sa už nevyrába, z dôvodu jeho stiahnutia z ponuky, alebo ak sa zmenila cena objednaného tovaru. Zrušenie objednávky zo strany Predávajúceho je Kupujúcemu potvrdené emailom. V prípade, že Kupujúci za objednaný tovar zaplatil a objednávka je zo strany Predávajúceho zrušená, kúpna cena je Kupujúcemu bezodkladne vrátená na bankový účet, z ktorého bola poukázaná, ak sa s Kupujúci s Predávajúcim písomne nedohodne inak.

Ďalej môže Predávajúci zrušiť objednávku Kupujúceho, pokiaľ Kupujúci neuhradí kúpnu cenu v stanovenom termíne.

 

6. Odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku a vrátenie tovaru

Kupujúci má právo odstúpiť od Zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim alebo ním určenou treťou osobou odlišnou od Kupujúceho. Tovar sa považuje za prevzatý okamihom, keď Kupujúci alebo ním poverená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru. V prípade, ak bol tovar objednaný v jednej objednávke, ale dodaný oddelene sa za deň prevzatia tovaru považuje deň prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

Kupujúci zašle odstúpenie od Zmluvy Predávajúcemu písomne (poštou či emailom) na adresu uvedenú v článku 2 týchto VOP. Kupujúci môže k odstúpeniu od Zmluvy vzorový formulár uvedený nižšie, čo však nie je podmienkou.

Lehota na odstúpenie od Zmluvy sa považuje za zachovanú ak oznámenie o odstúpení od Zmluvy bolo Predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty.

Predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od Zmluvy poskytnúť o tom Kupujúcemu potvrdenie.

Kupujúci je povinný zaslať tovar Predávajúcemu späť, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú ak bol tovar odovzdaný najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade zasielania tovar odporúčame zaslať ako doporučenú poistenú zásielku, pretože nezodpovedáme za prípadnú stratu a poškodenie pri vrátení tovaru. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý. Do balíka je potrebné priložiť kópiu daňového dokladu a kópiu o doručení tovaru vystavené dopravcom. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci, rovnako aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Tovar, ktorý Kupujúci vracia musí byť doručený kompletný, nepoškodený, nepoužívaný, pokiaľ možno v pôvodnom obale. V opačnom prípade Kupujúci zodpovedá za adekvátne zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec bežného zaobchádzania, ktoré je nevyhnutné na zistenie či Kupujúcemu zakúpený tovar vyhovuje – zistenie jeho vlastností, vhodnosti a funkčnosti. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní, vráti Kupujúcemu všetky prijaté platby na bankový účet určený Kupujúcim. Kupujúcemu sú vrátené náklady na dodanie tovaru len vo výške najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia. V prípade, ak Kupujúci odstúpi od Zmluvy neoprávnene, tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho. Kúpnu cenu nie je Predávajúci Kupujúcemu povinný vrátiť predtým, než je tovar Predávajúcemu doručený alebo pokiaľ Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, preto odporúčame zaslať alebo doručiť vrátený tovar bez zbytočného odkladu.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Kresky s.r.o.

Ferienčíkova 16

811 08 Bratislava

Slovenská republika

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar č.: ..............   

Dátum objednania/dátum prijatia tovaru ..............   

Meno a priezvisko spotrebiteľa ..............   

Adresa spotrebiteľa ..............   

Peniaze prosím poukázať na účet:..................................

Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............   

Dátum ..............   

 

7. Dodacie a platobné podmienky:

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný tovar v čo najkratšom možnom čase. Väčšina objednaného tovaru je skladom a objednávka je expedovaná do 24 hodín od jej prijatia. V prípade, ak je tovar vypredaný alebo nedostupný a Predávajúci vie predbežne potvrdiť termín dodania, Kupujúci má možnosť rozhodnúť sa, či si ponechá objednávku na dodanie po naskladnení alebo ju zruší. V prípade rozdelenia objednávky na viac zásielok sa hradí poštovné za každú zásielku zvlášť. Očakávaný tovar je tovar bezprostredne pred naskladnením a Predávajúci potvrdí Kupujúcemu dátum naskladnenia, resp. dátum odoslania objednávky. V prípade ak Kupujúci potrebuje tovar k určitému dátumu odporúčame uviesť toto v komentári v objednávke. Objednaný tovar je Kupujúcemu dodaný s faktúrou – daňovým dokladom, ktorá je zároveň záručným a dodacím listom.

Predávajúci nezodpovedá:

  • za oneskorené dodanie tovaru prepravnou spoločnosťou;
  • za poškodenie zásielky prepravnou spoločnosťou;
  • za oneskorené vybavenie a dodanie objednávky zapríčinené uvedením chybných údajov (email, telefón a adresa Kupujúceho).

Tovar s platbou prevodom na účet Predávajúceho vopred sa expeduje až po prijatí platby na účet Predávajúceho.

Ak platba nie je prijatá do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky a Predávajúci sa s Kupujúcim nedohodne písomne inak, je objednávka automaticky zrušená a tovar vrátený do ďalšieho predaja.

 

8. Cena tovaru

Ceny sú uvedené vrátane DPH a sú platné v čase objednania tovaru. Kupujúcemu sú potvrdené v okamihu prijatia objednávky. Ceny tovaru nezahŕňajú platby za doručenie tovaru ani za dodatočné služby. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade chybného uvedenia na stránke internetového obchodu, alebo v prípade, že sa cena zmenila na strane výrobcu alebo dodávateľa. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena potvrdená Kupujúcemu, Predávajúci o tom bezodkladne informuje Kupujúceho. V tomto prípade majú obe zmluvní strany právo objednávku zrušiť podľa článku 3 týchto VOP.

 

9. Doručenie a platby:

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom stranami v Objednávke. Tovar doručuje Predávajúci Kupujúcemu výhradne v rámci územia Slovenskej republiky prostredníctvom využitia kuriérskych služieb tretích subjektov.

Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej v Objednávke, a ak taká nie je, v lehote 14 dní od prijatia Objednávky. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ Zmluva neustanovuje inak (ďalej len „Dodacia lehota“).

Kupujúci je povinný za tovar, ktorého Objednávka bola Predávajúcim potvrdená v súlade s podmienkami týchto VOP, zaplatiť Predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu, a to jedným z nasledovných spôsobov

  • platba platobnou kartou;
  • platba prevodom na účet Predávajúceho vopred;
  • dobierka

 

10. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Predávajúci si vyhradzuje vlastníctvo k predávanému tovaru až do úplného zaplatenia fakturovanej čiastky kúpnej ceny zo strany Kupujúceho. Vyššie uvedené právo Predávajúceho môže byť prevedené na tretie strany. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar riadne a včas neprevezme.

 

11. Záruka a reklamácie tovaru

Záruku na tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä, nie však výlučne, podľa ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nikdy nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je v rámci informácie o príslušnom tovare na internetovej stránke Predávajúceho  alebo v príslušnom záručnom liste k tovaru uvedené inak, platí pre Kupujúceho záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcemu.

Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho, a ak vada alebo poškodenie tovaru vzniklo najmä: preukázateľne nesprávnym používaním tovaru v rozpore s návodom na používanie tovaru alebo iným nesprávnym používaním zo strany Kupujúceho resp. tretej osoby, ktorá tovar užívala, alebo na základe mechanického poškodenia tovaru, v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty, pri živelných katastrofách a/alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci a pod.

Práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou Predávajúceho za vady upravuje Reklamačný poriadok Predávajúceho, ktorý tvorí nedeliteľnú súčasť týchto VOP.

 

12. Ochrana osobných údajov

Podrobné informácie nájdete v časti Ochrana osobných údajov.

 

13. Záverečné ustanovenia

Kresky s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť alebo upraviť tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia. Akákoľvek zmena nadobúda účinnosť dňom jej publikovania na stránke www.kresky.sk

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim výslovne neupravené v zmluve a/alebo týchto VOP sa riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „Občiansky zákonník“) a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1. 8. 2019.

 

AUTORSKÉ PRÁVA

Kresky, s.r.o.

Všetky práva vyhradené.

Materiály publikované spoločnosťou Kresky s.r.o. v internetovom obchode www.kresky.sk sú chránené autorským zákonom. Informácie a vyobrazenia uvedené na stránke môžu byť tiež ďalej chránené právami dotknutých osôb. Akákoľvek časť stránky www.kresky.sk, tj. popisy produktov, fotografie, vyobrazenia, informácie, rozdelenie kategórií a parametrov nesmú byť akýmkoľvek spôsobom napodobnené, alebo skopírované elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnené verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Kresky s.r.o.

 

 

Späť do obchodu