Reklamačný poriadok

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný Tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva Kupujúceho zo zodpovednosti za vady (ďalej len „Reklamácie“).
 2. Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Kresky s.r.o., IČO: 51771799, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove, odd. Sro, vl.č.36607/P a „Kupujúci“ je subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe Tovaru.
 3. Tento reklamační poriadok tvorí nedeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok predaja v internetovom obchode kresky.sk.

II. Záručné podmienky

 1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa voľby Kupujúceho.
 2. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho a ak vada alebo poškodenie Tovaru vzniklo najmä: preukázateľne nesprávnym používaním Tovaru v rozpore s návodom na používanie Tovaru alebo iným nesprávnym používaním zo strany Kupujúceho resp. tretej osoby, ktorá Tovar užívala, alebo na základe mechanického poškodenia Tovaru, v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do Tovaru, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty, pri živelných katastrofách a/alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci a pod.
 3. Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä, nie však výlučne, podľa ustanovení § 622 a 623 Občianskeho zákonníka, a to po záručnú dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po záručnú dobu uvedenú v príslušnom záručnom liste, ktorá však nikdy nie je kratšia ako záručná doba stanovená príslušnými právnymi predpismi. Ak nie je v rámci informácie o príslušnom Tovare na internetovej stránke Predávajúceho alebo v príslušnom záručnom liste k Tovaru uvedené inak, platí pre Kupujúceho záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcemu.

III. Vybavenie reklamácie

 1. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu odoslaním reklamovaného Tovaru spolu s ďalšími k uplatneniu si nároku na reklamáciu požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho. V prípade, že je reklamovaný Tovar doručený poštou alebo kuriérom na adresu sídla spoločnosti, zodpovedná osoba tento Tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa. Odporúčame Kupujúcemu zasielaný Tovar poistiť. Zásielky na dobierku Predávajúci nepreberá.
 2. K reklamovanému Tovaru je Kupujúci povinný priložiť čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe Tovaru a podrobný popis reklamovanej vady Tovaru. Reklamovaný Tovar musí byť kompletný, t.j. vrátane jeho všetkého príslušenstva, s ktorým bol Tovar predaný Kupujúcemu.
 3. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného Tovaru,
b) výmenou Tovar
c) vrátením kúpnej ceny Tovaru,
d) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
e) odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

 1. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť výrobok riadne používaný má Kupujúci právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Zmluvy odstúpiť.
 2. V prípade ak bola reklamácia Tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou Tovaru za nový Tovar, začne záručná doba plynúť znova od dátumu prevzatia nového Tovaru.
 3. Predávajúci vydá Kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom a aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci doručí potvrdenie o uplatnení reklamácie Kupujúcemu ihneď; ak to nie je možné, potvrdenie sa doručí bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

 IV. Mimosúdne riešenie sporov

 1. Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak Predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť Kupujúceho obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, IČ: 17 33 19 27, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívneho riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p.p. 29, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi Predávajúcim a Kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaji Tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení nehorších predpisov.

V. Záverečné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 8. 2019
 2. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.
 3. V prípade, že si želáte Tovar reklamovať, kontaktujte nás:

 

Kresky s.r.o.

Ferienčíkova 16,

811 08 Bratislava,

Slovenská republika

e-mail: ahoj@kresky.sk

telefón: +421 (0)2  210 20 597

 

 

Späť do obchodu